Faoin gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta

Rialaíonn an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta gnéithe áirithe d'earnálacha na heitlíochta agus na trádála taistil in Éirinn. Bunaíodh é ar 27 Feabhra 2001, faoin Acht um Rialáil Eitlíochta, 2001, leasú ag an Acht um Aerfoirt Stáit, 2004 agus an Acht um Rialáil Eitlíochta, 2006. (link to administrative document showing the 2001 Act, as amended).

Is comhlacht poiblí neamhspleách é an Coimisiún, faoi choimirce na Roinne Iompair, agus é freagrach do Thithe an Oireachtais. Tá gníomhuithe an Choimisiúin treoraithe ag reachtaíocht a bhaineann leis na réimsí a rialaíonn sí. Tá príomhfheidhm an Choimisiúin sa réimse de rialú praghsanna, is é sin leibhéal uasmhéid de tháillí aerfoirt ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Tá an coimisiún freagrach, faoi reachtaíocht AE, as freagrachtaí na hÉireann a chomhlíonadh maidir le comhordú sceideal/dáileadh sliotán ag aerfoirt na hÉireann agus as ceapachán, nuair is gá, de chomhordaitheoir sceideal/comhordaitheoir sliotán.

Tá an Coimisiún freagrach freisin as an trádáil taistil in Éirinn a cheadúnú, agus tugann ceadúnais do thionscnóirí turas agus gníomhaireachtaí taistil. Mar chuid den fheidhm seo, riarann an Coimisiún scéim bhannaíochta chun tomhaltóirí a aisíoc sa chás de theip na gníomhaireachta taistil. Tugann an Coimisiún ceadúnais freisin d'aerlínte agus ceadaíonn sé soláthróirí láimhsithe ar talamh faoi rialúcháin a chuireann reachtaíocht AE i bhfeidhm.

Tá ról suntasach ag an gCoimisiún maidir le cosaint do thomhaltóirí. Is é an Coimisiún an comhlacht náisiúnta forfheidhmithe agus tasc aige reachtaíocht an AE a mhonatóiriú agus a rialú, reachtaíocht a chuimsíonn Cearta na nAerphaisinéirí agus soláthar de chúnamh do Phaisinéirí a bhfuil Soghluaisteacht Laghdaithe acu (PRM).

Baineann an Coimisiún úsáid as an láithreán gréasáin seo chun eolas a scaipeadh agus chun ceisteanna atá faoina údarás a phlé. Cuirtear téacsanna de pháipéir an Choimisiúin, chomh maith le tuairimí na bpáirtithe leasmhara, ar fáil go rialta ar an láithreán gréasáin.

Ní mór don Choimisiún, faoi Mhír 26 den Acht um Rialáil Eitlíochta 2001, tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a chur chuig an Aire, a eagraíonn í a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Foilsítear na tuarascálacha ina dhiaidh sin.

Tá roinnt doiciméad agus foilseachán an Choimisiúin ar fáil sa Ghaeilge. Cliceáil ar an nasc, le do thoil, chun an doiciméad a íoslódáil:

Tuarascáil Bhliantúil (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003)
Ráitis Airgeadais (2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003)
Cairt Chustaiméirí
Faoin gCoimisiún

© 2023 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor 6 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 W773 
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Email: info@aviationreg.ie