Current Consultations

AIGHNEACHTAÍ Á LORG

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ

AG AN gCOIMISIÚN UM RIALÁIL EITLÍOCHTA

 

Tá sé i gceist ag An gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta ó aon pháirtithe leasmhara.

 

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

info@aviationreg.ie (le bhur dtoil, scríobh “Acht na dTeangacha Oifigiúla” sa líne an ábhair)

nó sa phoist go dtí:

 

An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta,

3ú hUrlár, Teach Alexandra,

Ardán Phort an Iarla,

Baile Átha Cliath 2.

 

Roimh 5.00 i.n. de hAoine, an 25 Meán Fómhair 2015

 

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag www.aviationreg.ie

 

REQUEST FOR SUBMISSIONS

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

PREPARATION OF A DRAFT LANGAUGE SCHEME

BY THE COMMISSION FOR AVIATION REGULATION

 

The Commission for Aviation Regulation proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The Commission for Aviation Regulation invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

 

You may return submissions to:

info@aviationreg.ie (Please mention the draft scheme in the Subject line)

or by post to:

 

The Commission for Aviation Regulation,

3rd Floor, Alexandra House,

Earlsfort Terrace,

Dublin 2.

 

By 5.00 p.m. on Friday, 25th September 2015

 

Submissions received may be placed on www.aviationreg.ie

Sign up for email alerts

View the European Commission campaign on passenger rights here 
 

 

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
© 2015 Commission for Aviation Regulation
  • 3rd Floor Alexandra House Earlsfort Terrace Dublin 2
  • Phone: +353-(0) 1-6611700, Fax: +353-(0) 1-6611269, Email: info@aviationreg.ie